Анкетен прашалник за граѓанско буџетирање

Во пресрет на креирање на буџетот на Опшрина Демир Капија за 2021 година, со цел да се активираат граѓаните во креирањето на буџетот, изработивме краток прашалник преку кој жителите на општината ќе можат да учествуваат во утврдување на приоритетите за 2021 година, каде треба да се алоцираат средствата а во рамките на финасиските средства кои општината ги има на располагање.
Во прилог е анкетниот прашалник кој ќе биде достапен до 30.11.2020 https://s.surveyplanet.com/0W3eXihVB

Skip to content