Skip links
Explore
Drag
за Димче Ангелов Габерот

Кратки информации за училиштето

— Ул.„М.Тито“ бр.11

— Тел/факс : 043 366 202

— Email: gaberot_dkapija@yahoo.com

Персонал

— Директор : Менча Николова

— Наставници: одделенска настава 13, предметна настава 20

— Стручни работници: педагог и библиотекар

— Вкупно вработени: 52

Ученици

— Од I до V деветгодишно основно образование 117 ученици во 7 паралелки;

— Од VI деветгодишно до VIII осумгодишно 176 ученици во 8 паралелки.

— Училиштето работи во една смена.

Подрачни училишта

— ПУ с.Корешница ( 24 ученици, две комбинирани паралелки)

— ПУ с. Бистренци ( 18 ученици, две комбинирани паралелки)

— ПУ с. Прждево ( 10 ученици, една комбинирана паралелка)

— ПУ с.Челевец ( 9 ученици, една комбинирана паралелка).

— Вкупен број на ученици: 354

— Патронен празник: 12 мај

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content