Skip links
Explore
Drag
За општината

Општи Акти

Статут на општината

Процедура за постапки за јавни набавки

Правилник за користење на службени мобилни телефони

Правилник за користење на средствата за репрезентација

Правилник за определување на критериуми за доделување на финансиска помош

Правилник за начинот на користење управување и одржување на службените возила сопственост на Општина Демир Капија

Правилник за јавност во работата на општината

Правилник за попис на основни средства инвентар недвижен и подвижен имот и побарувања и обврски

Правилник за реализирање на службени патувања во странство

Правилник за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија

Правилник за работното време на вработените

Акти по Закон за заштита на личните податоци

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content