Skip links
Explore
Drag
За општината

Сектор за инспекциски работи – инспекторат

— Надлежности на секторот

Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на општината, врз основа и во согласност со закон и ја координира својата работа со другите сектори и одделенија во рамки на општинската администрација и тоа:

— Врши инспекциски надзор во областа на комуналните работи, градежните работи и од областа на заштита на животната средина и природата, квалитетот и амбиетниот воздух.

Контакт лицe: Тони Каранфилов – Комунален инспектор

тел. 072-255-520; e-mail: toni.karanfilov@opstinademirkapija.gov.mk

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content