Skip links
Explore
Drag
За општината

Надлежности на општината

— Надлежности на општината

Општината се грижи за голем број на работи во градот со кој се одржува инфраструктурата, редот и унапредувањето на Демир Капија. Надлежностите на општината вклучуваат:

— Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање

— Заштитата на животната средина и природата

— Локалниот економски развој

— Комуналните дејности

— Култура

— Спортот и рекреацијата

— Социјалната заштита и заштита на децата

— Образование

— Здравствената заштита

— Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните

— Противпожарна заштита

— Надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност и други работи определени со закон

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content