Skip links
Explore
Drag
За општината

Сектор за финансиски прашања

 

— Надлежности на секторот

Секторот за финансиски прашања го контролира спроведувањето на финансиското управување и контрола, спроведува екс-анте и екс-пост финансиска контрола, благајничко работење, подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација, пресметувањето и исплатата на платите на вработените во субјектот.

Исто така го следи целосното и навременото прибирање на приходите, го следи навременото плаќање на расходите во согласност со процедурите за преземање на обврски и извршување на плаќања, подготвува стратешки план и предлог Буџетот за наредната година и повеќегодишните проекции поврзани со буџетот, ја следи усогласеноста на извршувањето на буџетот во целост или за одделни ставки со процедурите донесени од раководителот на субјектот, подготвува предлог за изменување и дополнување на буџетот.

Потоа ја подготвува завршната сметка на општината, изготвува Годишен финансиски извештај согласно Законот за јавна внатершна финансиска контрола, води евиденција за имотот на општината, утврдувањето и наплатата на даноците, таксите и надоместоците што се приходи на општината, врши и други работи од областа на финансиското управување и контрола.

— Контакт за секторот

— Лице за контакт: Евгенија Горѓиев тел. 072-315-345

— email: evgenija.gjorgjiev@opstinademirkapija.gov.mk

 

Финансии 2024 година

 

Финансии 2023 година

 

 

 

Финансии 2022 година

 

 

Финансии 2021 година

Финансии 2020 година

 

 

 

Финансии 2016 година

Граѓански буџет 2016 година

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content