Skip links
Explore
Drag
За општината

Сектор за нормативно-правни работи

— Надлежности на секторот

Секторот за нормативно-правни работи, човечки ресурси јавни дејности и општи работи ги врши следните работи:

— Подготвува акти за градоначалникот и советот;

— Ги подготвува седниците на советот и седниците на неговите работни тела;

— Врши стручни работи за советот и градоначалникот;

— Ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија

— Прашања од културата образованието, детската заштита и спортот

— Прашања од областа на управувањето со човечките ресурси

— Врши и други работи од надлежност на општината

Барања и документи од правен карактер

Ова се документи од правен карактер за општина Демир Капија

Барање за издавање на уверенија и потврди

Барања за пристап до информации од јавен карактер

— Контакт за секторот

Секторот за нормативно-правни работи, човечки ресурси јавни дејности и општи работи ги врши следните работи:

— Лице за контакт: Јулијана Гацева тел. 072-315-346

— e-mail: julijana.gaceva@opstinademirkapija.com.mk

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content