Skip links
Explore
Drag
За Општината

Локална самоуправа

— Работни тела

Општина Демир Капија е составена од 3 главни делови. Следните можете да ги разгледате подолу.

— Градоначалник

— Совет

— Општинска администрација

— Етички кодекс и конфликт на интереси.

Градоначалник

Градоначалникот е челното лице на една општина и на Демир Капија тоа е Лазар Петров. Тој го продолжува својот втор мандат како главно лице на градот и се труди да градот го направи подбро место за секој граѓанин секој ден.

Градоначалник на Демир Капија -
Лазар Петров

Ја претставува и застапува општината;

Ја контролира законитоста на прописите на советот

Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината

Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот

Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината

Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот

Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;

Го извршува буџетот на општината

Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс

Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот

Решава во управи работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон

Донесува правилник за ситематизација на работните места на општинската администрација

Раководи со општинската администрација

Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон

Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот

Врши други работи утврдени со закон и со статутот.

Прашај го градоначалникот

Совет

Советот е најглавниот дел од секоја одлука во општината на Демир Капија. И подолу можете да го видите составот од компетентни личности спремни да донесуваат добри одлуки и минати одлуки на советот на Демир Капија.

Донесува Статут на општината и други прописи

Донесува буџет на општината и годишна сметка на Општината

Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон

Основа јавни служби во рамките на надлежноста на Општината и врши надзор над нивната работа

Именува членови на управните одбори на јавните служби кои ги основа;

Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината

Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со законот

Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала Општината

Одлучува за начинот за располагање на сопственоста на Општината

Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на Општината, во согласност со законот

Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со законот

Го разгледува и усвојува годишниот Извештај за јавната безбедност на подрачјето на Општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител

Андон Крстевски

Претседател

Ивана Лазова

Член на совет

Елизабета Петрова

Член на совет

Трајче Николовски

Член на совет

Ефкан Усинов

Член на совет

Александар Галапчев

Член на совет

Зоран Стојанов

Член на совет

Панче Лазаров

Член на совет

Милица Нацева

Член на совет

Четврта седница на совет на Општина Демир Капија

Трета седница на совет на Општина Демир Капија

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content