Skip links
Explore
Drag
За општината

Електронско издавање на дозвола на градба

— Надлежности на општината

Овој систем овозможува квалитетен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти во постапката на издавање на одобрение за градење по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање за одобрение за градење.

На овој начин е овозможено единствено електронско водење на постапката во сите нејзини фази, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на одобрението за градење.

Упатсво за подносители на барање за електронска дозвола за градба

Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Е-Дозволи упатство за инструкции

Електронско издавање на градежна дозвола

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content