ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛНИ СРЕДСТВА ОД ВЛАДАТА НА РСМ ПРЕКУ СВЕТСКА БАНКА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

На Општина Демир Капија и се доделени неповратни средства од Владата на РСМ преку заемот на Светска Банка за Проектот за поврзување на локалните патишта во висина од 626.175,00 евра за санација на четирите локални улици („11 Октомври“, „8миМарт“, „Гоце Делчев“ и „Маршал Тито“).  Проектните активности ќе бидат спроведени во следните должини на локалните улици:
• Санација на локалната улица „11 Октомври“ во должина од 158,13 м;
• Санацијa на локална улица ‘8миМарт”, во должина од 143,38 м;
• Санација на локалната улица „Гоце Делчев“, во должина од 213,68 м; и
• Санација на локалната улица Маршал Тито, водолжина од 195,89 м.
Главните активности ќе вклучуваат: обележување и обезбедување на трасата на локацијата на проектот, механичко сечење на асфалтот на оштетените делови и транспорт до депонија; поставување на тампонски слој од кршен камен; изградба на нов придружник; поставување на асфалтен слој.

Skip to content