Извештај за договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски

Skip to content