Објава од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање по барање за издавање дозвола на Општина Демир Капија

За информации во врска со барањето за издавање на дозвола на општина Демир Капија за испуштање од систем за собирање, одведување, прочистување и испуштање на урбани отпадни води од излетничкото место Дошница заинтересираните страни можат да се обратат во Министерството за животна средина и просторно планирање или на е-маил: R.Barutovska@moepp.gov.mk.

Skip to content