ОБЈАВА 01/2014 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

Skip to content