ОБЈАВА 02/2021 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Демир Капија

Skip to content