Одделение за локален економски развој

Одделението за локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:

Планирање на локалниот економски развој;

Изработка на стратешки документи за развој на општината;

Изготвување на проекти и програми за локален економски развој;

Изготвување на проекти за регионалниот економски развој во соработка со другите општини во регионот;

Поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво;

Воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;

Врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

Лице за контакт:

Анета Ристова тел. 072-250-813

e-mail. aneta.ristova@opstinademirkapija.gov.mk

 

Skip to content