Сектор за нормативно-правни работи, човечки ресурси, јавни дејности и општи работи

Секторот за нормативно-правни работи, човечки ресурси јавни дејности и општи работи ги врши следните работи:

  • -подготвува акти за градоначалникот и советот;
  • -ги подготвува седниците на советот и седниците на неговите работни тела;
  • -врши стручни работи за советот и градоначалникот;
  • -ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија;
  • -прашања од културата образованието, детската заштита и спортот;
  • -прашања од областа на управувањето со човечките ресурси,
  • -врши и други работи од надлежност на општината.

Барање за издавање на уверенија и потврди: КАРТА НА УСЛУГА БР.1

Барање за пристап до информации од јавен карактер: КАРТА НА УСЛУГА БР.2

Образец ПП

Образец-ЖАЛБА

Лице за контакт: Јулијана Гацева  тел. 072-315-346

e-mail: julijana.gaceva@opstinademirkapija.com.mk

Skip to content