ПРЕДЛОГ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДЕЛ ОД УБ 12, К.О. ДЕМИР КАПИЈА , ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Skip to content