Природни ресурси

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Непосредниот релјеф околу Демир Капија има посебно место во развојот на туризмот. Релјефните особености на овој крај од тиквешијата се инзворедни елементи за туристичка атрактивност, како што е Демиркаписката клисура, ретко убавите стени, кањоните на Иберлиската река која се влива во реката Вардар во самата клисура, потоа отворот на тунелот кој што го ствара кањонот на Иберлиската река. Убавините на клисурата представуваат посебна атракција за туристите и минувачите кои се восхитуваат во творештвото на природата.

 

Клисурата е долга околу 19 км и се наоѓа  помеѓу Тиквешката котлина на северозапад и Бојмија на југоисток. Страните и се изградени од модри шкрилци, преку кои лежат слоеви на модра крупна вар со мезозојска старост. Високи се до 1000 м. и се многу стрмни.

 

Посебен елемент за развој на туризмот представуваат природните реткости на овој крај односно спеолошките природни појави – пештери, создадени во варовничките маси на Демиркаписката клисура. Познати се повеќе пештериод кои поголеми и позначајни се Бела вода и Горни и Долни Змејовец.

 

 

Пештерата Бела Вода е расположена покрај стариот пат за Гевгелија. Вкупната должина на пештерските канали изнесува 955 м. Дното на долниот канал постепено се издига, на места се проширува во галерии, а некаде има урнати карпи од таванот, кој го одделува од горниот канал. Горниот канал на некои места има пештерски накит. Долниот канал е млад по својот постанок и по дното има песоци, што укажува на повремен водотек низ пештерата. На крајот на каналот се наоѓа Маргаритно Езеро со пречник од 8 x 12 метри и различна длабочина од 4 до 8м.

Пештерата Змејовец е составена од два дела: едниот дел е поголем со должина од 150 м. и има тркалезна форма а другиот е помал и има 40 м. Пештерата е богата со украсни предмети: драпери, сталактити и сталагмити, со што може да се споредува со Постоинската Јама во Словенија. Отворот на Змејовец е голем, но затоа два и пол  километри треба да се оди пеш

 

Низ општина Демир Капија поминуваат три значајни реки. Тоа се: Вардар со должина во општината од 24 км., Дошница со должина од 18 км. и Бошава со должина во општината од 15 км.

 

Крајбрежјето на река Бошава претставува еден прекрасен екосистем. Изобилува со богата флора и фауна во кој преовладува автохтониот дрвен вид Јавор Платан.

Почнувајќи од Демир Капија  по крајбрежјето на река Бошава до локалитет Дошница е прекрасно место за рекреација, каде што посетителите може да уживаат во автохтоните природни убавини.

Skip to content