Работни тела

Работни тела

За разгелдување на прашања и утврдување предлози од одредена област, советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии.

 

Постојани комисии се:

  • Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

 

претседател: Блаже Пемов

членови:

1. Ѓорѓи Танев

2.Светомир Милошевиќ

 

  • Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

 

претседател: Ивана Лазова

членови:

1. Живко Бојчев

2.Петар Мојсов

 

  • Комисија за урбанизам, комунални работи и сообраќај, заштита на животната средина и природата

 

претседател: Живко Бојчев

членови:

1. Ѓорѓи Танев

2.Валентина Крстевска

 

  • Комисија за статут и прописи

 

претседател: Блаже Пемов

членови:

1. Живко Бојчев

2. Милица Нацева

 

  • Комисија за јавни дејности

 

претседател: Ивана Лазова

членови:

1. Марија Андонова Ристова

2. Милица Нацева

 

  • Комисија за месна самоуправа

 

претседател: Ѓорѓи Танев

членови:

1. Марија Андонова Ристова

2. Петар Мојсов

 

  • Комисија за еднакви можности

 

претседател: Марија Андонова Ристова

членови:

1. Ивана Лазова

3.Валентина Крстевска

 

  • Комисија за земјоделие и лозарство

 

претседател: Блаже Пемов

членови:

1. Ѓорѓи Танев

2. Светомир Милошевиќ

Skip to content