Решение за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – фотоволтаични електрани

Skip to content