Состав 2017-2021

Советнички состав 2017-2021

  1. Ивана Лазова – Претседател на Совет
  2. Блаже Пемов
  3. Живко Бојчев
  4. Ѓорѓи Танев
  5. Марија Андонова Ристова
  6. Петар Мојсов
  7. Светомир Милошевиќ
  8. Валентина Крстевска
  9. Милица Нацева
Skip to content