Состанок за збогатување на туристичката понуда на Демир Капија

Деновиве во присуство на Градоначалникот на општина Демир Капија, директорот на агенцијата за промоција и развој на туризмот во Р. Македонија како и претставници на давателите на услуги во сегмент на туризам, претставниците на спортските клубови и кординаторите на културните и спортски манифестации се одржа состанок на кој се разгледаа актуелните проблеми од оваа свера и дебатата во која земаа учество поголем број од присутните. Се заклучи следново: Да се изготви катастар на сите ресурси во општина Демир Капија, природните, историските, духовните и научните и истиот да послужи за изготвување на студија за развој на туризмот во општина Демир Капија од која ќе произлезе акционен план и формирање на тимот за реализација на истиот. Во дискусијата директорот на агенцијата даде целосна подршка и нагласи дека агенцијата ќе помогне за иницијативата на градоначалникот Лазар Петров и ја пофали како неопходна во смисол на нејзината реализација бидејќи во економска смисла туризмот стана петти елемент на економски развој во Р. Македонија.

                                         

Skip to content