Skip links
Explore
Drag
— Кратки информации

Нешто за ЈОУДГ „БОРИС ТРАЈКОВСКИ”

ЈОУДГ „Борис Трајковски“ како објект е нормативно и наменски граден и во целост одговара за потребите на децата. Капацитетот на децата изнесува 60 деца. Градинката располага со 301 м корисна површина и 552 м дворна површина. Предучилишната установа како најповолна општествена средина располага со најоптимални услови за развој на сите потенцијали и способности на детето.

Градинката располага со 301 м корисна површина и 552 м дворна површина. Градинката располага со 301 м корисна површина и 552 м дворна површина. Предучилишната установа како најповолна општествена средина располага со најоптимални услови за развој на сите потенцијали и способности на детето.

Предучилишната установа како најповолна општествена средина располага со најоптимални услови за развој на сите потенцијали и способности на детето.

Организација на градинката

Организирањето на животот во ЈОУ. „Борис Трајковски“ за целодневен престој е детерминирано од целите на воспитувањето на децата, но и од самата улога на детската градинка за психофизичкиот развој на детето. Градинката располага со 4 простории за згрижување и воспитно образовна дејност. Согласно тоа во сите занимилни постојат соодветни катчиња на активности. Во детската градинка „Борис Трајковски“ згрижени се 60 деца од кои јаслена група ја сочинуваат 6 деца, мала група 13, средна група 13 и голема група 28.

Градинката располага со 4 простории за згрижување и воспитно образовна дејност. Согласно тоа во сите занимилни постојат соодветни катчиња на активности.

Во детската градинка „Борис Трајковски“ згрижени се 60 деца од кои јаслена група ја сочинуваат 6 деца, мала група 13, средна група 13 и голема група 28.

Работење и активости

Дејноста згрижување на децата започнува од 6:30 ч. До 17:00 ч.

Во градинката „Борис Трајковски“ згрижувањето и воспитувањето на децата се остварува преку: престој, згрижување, нега, исхрана, воспитување, образование, спортски рекреативности,

Културно-забавни активности, мерки и активности за зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до вклучувањето во образовниот процес.

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content