Општинско корисна работа

За реализирањето на активностите од проектот “Афирмација на Демир Капија преку одржлив развој на туризмот за подобрување на социоекономската состојба на локалното население” во рамките на ПРОГРАМАТА ОПШТИНСКО – КОРИСНA РАБОТА, Општина Демир Капија и партнер институција Д.К.”Мирка Гинова” во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија распишуваат Јавен Оглас. Јавниот Оглас е до сите невработени евидентирани лица со умерени потешкотии при вработување, кои се заинтересирани за работно ангажирање во сферата на туризмот за подобрување на социоекономската состојба на локалното население во Демир Капија, да се пријават во работниот клуб на Центарот за вработување Неготино или во Подрачната канцеларија во Демир Капија на АВРМ во периодот од 19.05.2014 – 23.05.2014 ( 5 работни денови ). Подетални информации заинтересираните невработени евидентирани лица од Општина Демир Капија може да добијат на тел: 043 366 881.

Skip to content