Skip links
Explore
Drag
За општината

Е-Општина

— Надлежности на општината

Општината се грижи за голем број на работи во градот со кој се одржува инфраструктурата, редот и унапредувањето на Демир Капија. Надлежностите на општината вклучуваат:

— Општи информации за општината

— Статут

— Деловник

— Службен гласник

— Стратегии

— Финансиски информации за општината

— Буџет

— Завршна сметка

— Квартални извештаи

— Формулари и документација

— Формулари

— Барање за еколошки дозволи

— Електронско издавање на дозвола на градба

Општи информации за општината

Ова се документи од општ карактер за општина Демир Капија

Статут на општината

Деловник на општината

Службен гласник

Стратегии на општината

Финансиски информации за општината

Ова се најважните финанскиски документи во општина Демир Капија

Буџет на општината

Завршна сметка

Квартални извештаи

Формулари и документација

Ова се најважните финанскиски документи во општина Демир Капија

Формулари

Барање за еколошки дозволи

Електронско издавање на дозвола на градба

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content