Објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РСМ по пат на електронско јавно надавање

Објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно надавање

Skip to content