Проектна програма за изработка на урбанистички проект согласно член 58 став (6) вон опфат на урбанистички план со намена Б5.1 – хотелски комплески на дел од КП 1051/1, дел од КП 1050/2, дел од КП 800, дел од КП 799, дел од КП 797, КП 796, КП 798, КП 801, КП 802, КП 805, дел од КП 795/1, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

Skip to content