Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП1

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП1 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на КП 885, КП 886, дел од КП 881, дел од КП 882 и дел од КП 883, КО Прждево, Општина Демир Капија.

 

Skip to content