Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП3

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП3 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 895 и дел од КП 903/1, КО Прждево, Општина Демир Капија

 

Skip to content