Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП4

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП4 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 881 и дел од КП 895, КО Прждево, Општина Демир Капија

 

Skip to content