Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП5

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП5 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880 и дел од КП 881, КО Прждево, Општина Демир Капија

 

Skip to content