Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на УП за формирање на градежна парцела ГП1

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП 72, дел од КП 73, дел од КП 74 и дел од КП 75, КО Прждево, Општина Демир Капија

Skip to content