Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП2 со основна класа на намена Г2 – лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на дел од КП 74, дел од КП 75, дел од КП 81/1 и дел од КП 81/2, КО Прждево, Општина Демир Капија

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП2 со основна класа на намена Г2 – лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на дел од КП 74, дел од КП 75, дел од КП 81/1 и дел од КП 81/2, КО Прждево, Општина Демир Капија

Проектна програма за урбанистички проект

Skip to content