Соопштение 22.10.2020

Се известуваат сите физички и правни лица од општина Демир
Капија дека општина Демир Капија покренува иницијатива за
прибирање предлози за доделување на наградата “7-ми Ноември” и
признанија за 2020 година.

 1. Иницијатива за доделување на награда “7-ми Ноември” и
  признание може да поднесат сите физички и правни лица од Општина
  Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата
  содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите
  кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите
  остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на
  Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација
  во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието,
  културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната
  средина и природата, како и во други области.
  Подносителот на иницијативата во својот предлог задолжително
  мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за
  награда “7-ми Ноември” или признание.
 2. Наградата “7-ми Ноември” се доделува на поединци, група
  творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на граѓани,
  за особено значајни остварувања од интерес на општината.
 3. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот,
  унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.
 4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир
  Капија, преку архивата на општина Демир Капија на адреса на ул.11-ти
  Октомври бб Демир Капија најдоцна до 30 Октомври 2020 година.
  Општина Демир Капија,
  Градоначалник Лазар Петров
Skip to content