Соопштение за јавна презентација по Извештај за стратегиска оцена на животната средина

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 69 од Законот за животна средина („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 99/18), како и член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и програми од областа на животната средина („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 147/11), Министерот на Министерството за транспорт и врски организира

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПО

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки објекти на мв Церот на КП 3941/2 И КП 3947, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

Skip to content