СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП3 со основна класа на намена Г2 – лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на дел од КП 75, дел од КП 81/1 и дел од КП 81/2, КО Прждево, Општина Демир Капија

Skip to content