УП со план за парцелација на ГП 1.28, ГП 1.29 и ГП 1.30 од УП за село Чифлик, КО Чифлик, Општина Демир Капија

Skip to content