Урбанистички план за подрачја и градби – КО Бистренци

Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење со намена градби за производство на енергија на дел од КП 1246, КП 934, на дел од КП 935/1, на дел од КП 935/2, КП 935/3 и на дел од КП 949, КО Бистренци, Општина Демир Капија, над 10MW

Skip to content