Урбанистички проект со план за парцелација со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, на КП.Бр.21/2, КП.Бр.21/11, КП.Бр.21/12, КП.Бр.230/2, КП.Бр.230/9, КП.Бр.230/10 и КП.Бр.1208/1, К.О.Бистренци, Општина Демир Капија

Skip to content