Урбанистички проект со план за парцелација со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, на КП.Бр.256 и КП.Бр.21/10, К.О.Бистренци, Општина Демир Капија

Skip to content