Урбанистички проект со план за парцелација, со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, на КП.Бр.766, КП.Бр.771/1 и КП.Бр.850/3, К.О.Прждево, Општина Демир Капија

Skip to content