Урбанистички проект со план за парцелација со намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија, К.О.Челевец, Општина Демир Капија

Skip to content