Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Б5.1 – Хотелски комплекси на КП 5549 и дел од КП 4480, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

Skip to content