Skip links
Explore
Drag
За општината

Сектор за внатрешна ревизија

— Надлежности на општината

Одделението за внатрешна ревизија врши внатрешна ревизија, согласно закон и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од Општината согласно меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерството за финансии

— Подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрувањето од градоначалникот на општината, го обезбедува неговото спроведување и следење

— Доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до градоначалникот и Советот на општината

— Врши оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на Општината за намалување на факторите на ризик

— Врз основа на анализи од работењето, ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација

— Ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи

— Ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и актите на органите на општината

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content