Записник од административна селекција за јавен повик за избор на членови на УО на ЈКП БОШАВА Ц.О. Демир Капија

На ден 25.12.2023 година во 11:30 часот, во просториите на Општина Демир Капија, започна административната селекција за јавен повик за избор на членови на УО на ЈКП БОШАВА Ц.О. Демир Капија.

Записник

Skip to content