ЗАПИСНИК од работата на Комисијата за селекција за избор на членови на УО на ЈКП БОШАВА Ц.О. Демир Капија заради спроведување на интервју

На ден 28.12.2023 година, во 09:00 часот, во просториите на Општина Демир Капија започна да се спроведува интервју за јавен повик бр. 01/2023 објавен на ден 05.12.2023 година на веб страната на Општина Демир Капија за избор на 2 (два) члена во управен одбор на Јавното претпријатие за комунални работи БОШАВА Ц.О. Демир Капија

Записник

Skip to content